Archive

2021 1 2        
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

 

Issue № 2, 2021 р.

Title page

Contents

CONSTITUTIONAL LAW MUNICIPAL LAW; INTERNAQTIONAL LAW

Krutko M., Krutko K.

Petrechenko S.

CIVIL LAW AND PROCEDURE, FAMILY LAW

Belo L.

Pavlenko V.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW

Holovko K.

Yermak O.

Lavrenchuk O., Tylchyk V.

Maletych M.

Myakota K.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Gradetskaya N., Kurylo O.

Rudyk М., Shablystyi V.

Tsytriak V.

METHODOLOGY, THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Pedak I., Sviridova O.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Bokov A

Gevorkyan A.

Kyryliuk O.

Korolchuk O.

Krynychko F., Motailo О.

Kukin I.

Legan I., Suprunova I.

Makarenko M.

Marenichenko V., Khytko M., Lisnievska Yu.

Mokhova I.

Pidlisna T.

Poteriaiko S.

Sopina O.

Khmelyuk V., Podolchak N., Karkovska V.

Tseluiko O.

Shevchenko N., Moskalets M., Marenichenko V.

SOCIAL AND HUMANITARIAN POLICY

Valchuk O., Kronivets T., Yaremenko O.

TOPICAL ISSUES OF JURIDICAL SCIENCE

Bolhar О.

Troianovskyi О.