Archive

2020 1 2
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4

Search

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

 

Issue № 2, 2020

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL THOUGHT

R. Polovynkina

CONSTITUTIONAL LAW MUNICIPAL LAW; INTERNAQTIONAL LA

О. Sinkevych

CIVIL LAW AND PROCEDURE; FAMILY LAW

A. Borysova

M. Vovk

COMMERCIAL LAW; COMMERCIAL PROCEDURE LAW

N. Rykova

LABOUR LAW; SOCIAL WELFARE LAW

K. Gnatenko

M. Sokol, A. Tymoshchuk

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW

G. Goncharenko

O. Horodetskiy

Ya. Zhuravel

D. Ishchuk

S. Kuznietsov

A. Leleko

T. Plachkova

V. Riadinska, A. Kovalenko, G. Andrushchenko

CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC SCIENCE; LEGAL ENQUIRY; OPERATIVE INVESTIGATIVE ACTIVITY

O. Torbas

О. Dotsenko

METHODOLOGY; THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

O. Panchenko

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

V. Babenko

I. Bovsunivska

O. Butnyk, O. Nemyrivska

L. Voropay

K. Dombrovsky

V. Karkovska

V. Kopanchuk

P. Маkhortov

O. Meiko

A. Мerzlyak, V. Boklag

I. Mokhova, V. Tokarenko

Yu. Prav

V. Rykov

Yu. Senyuk, Z. Nadyuk

I. Sazonets, O. Vivsyanyk

G. Ferdman

REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

O. Bobrovskyi

H. Bukanov

V. Ventsel

K. Herasymiuk, N. Zelinska

L. Obukhovska

P. Pokataev

SOCIAL AND HUMANITARIAN POLICY

A. Vasylenko

V. Dubovyk

V. Purnak, O. Hentosh

PUBLIC SERVICE

I. Polishchuk